Αρχείο νέων
 
 
         

Ποιοί είμαστε

Σκοποί

Δραστηριότητες

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανεξάρτητο Συμβ. Πιστοποίησης

Διαπιστεύσεις - ΕγκρίσειςAGRO 2-1 / AGRO 2-2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  Νέα του IQS    
       
 
Ποιοτικό Παρακράτημα ελαιολάδου και ελιάς ελαιοκομικής περιόδου 2012-2013 και σκληρού σίτου 2013
Ποιοτικό Παρακράτημα ελαιολάδου και ελιάς ελαιοκομικής περιόδου 2012-2013 και σκληρού σίτου 2013

Σύμφωνα με την παρακάτω εγκύκλιο εφαρμογής των μέτρων 1 και 2 της ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. 73/2009 (σκληρός σίτος - ελαιοκομικά προϊόντα), ως αρχική ημερομηνία καταχώρησης των πιστοποιημένων παραγωγών σκληρού σίτου για την καλλιεργητική περίοδο 2013 (ΟΣΔΕ 2013) και των πιστοποιημένων παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων που παρέδωσαν ελαιόκαρπο ΠΟΠ ή ΠΓΕ σε Πιστοποιημένα Ελαιοτριβεία και Μονάδες Μεταποίησης, για την καλλιεργητική περίοδο 2012-2013 (ΟΣΔΕ 2013)στην online εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2014 και καταληκτική ημερομηνία η 5η Μαρτίου 2014.

Εγκύκλιος διαδικασίας εφαρμογής των μέτρων 1 και 2 της ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. 73/2009 (σκληρός σίτος - ελαιοκομικά προϊόντα)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αναγνωρισμένοι από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ Φορείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς AGRO 2, υποχρεούνται να αποστείλουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε ηλεκτρονική μορφή excel και στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrocert@otenet.gr, το κάθε πιστοποιητικό συνοδευόμενο από το παράρτημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των παραγωγών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κωδικό αγροτεμαχίου, στρέμματα), για την καλλιέργεια ελιάς και σκληρού σίτου, έως και τις 5/3/2014.

Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, υποχρεούνται να αποστείλουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε ηλεκτρονική μορφή excel και στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrocert@otenet.gr, πίνακα με τον αριθμό του/των πιστοποιητικού/ών συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 834/2007, ή με τον αριθμό βεβαίωσης για την τήρηση της βιολογικής μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια που έχουν εκδώσει οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας ανά επιχειρηματία/δικαιούχο παραγωγό, για την καλλιέργεια ελιάς, έως και τις 5/3/2014.

Τέλος τα ελαιοτριβεία και οι μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται να αποστείλουν στο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ έως και τις 5/3/2014:

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 το οποίο ήταν σε ισχύ κατά την παράδοση του ελαιοκάρπου από τους παραγωγούς. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει αποστείλει στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ το εν λόγω πιστοποιητικό την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο τότε θα πρέπει να αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται «Δηλώνω υπεύθυνα ότι το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005, το οποίο ήδη έχω αποστείλει στον ΕΛΓΟ− ΔΗΜΗΤΡΑ, ήταν σε ισχύ για την ελαιοκομική περίοδο 2012-2013.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης η οποία θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη, η οποία θα αναφέρει «Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων των παραγωγών ελαιολάδου/ελιάς ΠΟΠ−ΠΓΕ που προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο 2012-2013 φυλάσσονται στην επιχείρηση και βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν».
Επισημαίνεται ότι μετά την 5η/3/2014, δεν θα γίνει δεκτή καμία υποβολή στοιχείων ή συμπλήρωση / διόρθωσή τους.
27 Feb 2014 - 09:15 by Administrator

News management powered by Xpression News
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
  Copyright © 2007 by IQS | All Rights Reserved | Design & developed by